III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

Reforma dôchodkového systému na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali v starobe zostať závislí od príjmu len z jedného zdroja. Sociálna poisťovňa (I. pilier), je ovplyvňovan nepriaznivým demografickým vývojom. Cieľom je umožniť ľuďom prístup k doplnkovému príjmu v starobe, a tým zachovanie si svojej životnej úrovne, akú počas svojej kariéry dosiahli. Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je po II. pilieri, jedna z ďalších možností zabezpečenia sa na dôchodok.

Čo je III. pilier?

III. pilier dôchodkového systému tzv. doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný systém, ktorým sa sporiteľ môže pripravovať na svoj dôchodok. V sporiacej fáze platia sporitelia, v lepšom prípade aj ich zamestnávatelia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Neskôr ho investujú v jednom alebo viacerých fondov vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Je účasť v III. pilieri povinná?

Účasť v III. pilieri je rovnako ako v II. pilieri dobrovoľná. Platí to pre všetkých zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov. Výnimkou sú rizikové práce pre ktoré je III. pilier povinný. Sú to práce 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj. Títo zamestnanci musia vstúpiť do III. piliera do 30 dní od začatia výkonu týchto prác.

Aké sú výhody III. piliera?

Najväčšou výhodou a dôvodom prečo sa oplatí využiť III. Pilier je, že sporiteľ môže dostať príspevky do III. piliera od zamestnávateľa. Zamestnávatelia si zas môžu zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov.

Od základu dane si môže odpočítať sumu zaplatených príspevkov aj sporiteľ a znížiť si tak základ dane. Možné to je však len do výšky 180 EUR ročne. Daňová povinnosť sa tak zníži o 34,2 EUR ročne. Platí to ale len pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2014. Ak máte zmluvu III. piliera uzavretú skôr a chcete využiť túto možnosť, môžete podpísať dodatok k vašej zmluve a tým akceptovať podmienky platné od januára 2014. Touto zmenou sa však zruší aj Váš dávkový plán. Staršie dávkové plány umožňujú výber prostriedkov z III. piliera už v 50. resp. v 55. roku života. Podpísaním uvedeného dodatku sa o túto možnosť pripravíte. Súčasný dávkový plán totiž umožňuje výber Vašich príspevkov najskôr po 10 rokoch a výber príspevkov zamestnávateľa až Vašim odchodom do dôchodku.

Nasporené peniaze v III. pilieri sú dedičné. Aktuálna našetrená hodnota doplnkového starobného dôchodku zomretého poberateľa je predmetom dedenia ak poberateľ v zmluve neurčil oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty.

Aké sú nevýhody III. piliera?

III. pilier je výhodný práve vtedy ak doň prispieva aj zamestnávateľ. Nie každý zamestnávateľ však poskytuje tieto príspevky. Mnohí zamestnávatelia tento benefit ponúkajú až po odpracovaní niekoľkých rokov vo firme. V každom prípade si to pre istotu ale preverte u svojho zamestnávateľa. Ďalšou z nevýhod je, že III. pilier je poplatkovo nákladný (účtujú si okrem poplatku za správu aj poplatok za zhodnotenie úspor) v porovnaní s inými formami investovania na dôchodok.

Ako vstúpiť do III. Piliera?

Do III. piliera sa vstupuje tak, že sa vyberie doplnková dôchodková spoločnosť (na výber máte správcov: NN, AXA, Tatrabanka a Stabilita) a podpíše sa účastnícka zmluva. Výšku príspevku sporiteľa aj príspevku zamestnávateľa zapíšete do zmluvy. Pred uzavretím zmluvy je ešte potrebné vybrať si fondy, do ktorých sa bude investovať (tu odporúčam aby ste sa poradili s kvalitným sprostredkovateľom). Každý účastník III. piliera si môže vybrať jeden alebo kombináciu dvoch fondov. Viac informácii o fondoch sa dočítate v článku od nášho kolegu.

Ako sa III. pilier vypláca?

Účastníci, ktorí uzavreli zmluvu od 1.1. 2014 (nemajú dávkový plán)

Účastník, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku sa mu začne vyplácať ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo ak dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca:

  • v mesačných splátkach (najmenej 5 rokov)
  • jednorazovým vyrovnaním
  • Predčasným výberom: účastník môže vybrať príspevky, ktoré si zaplatil až po uplynutí 10 rokov od podpisu zmluvy. Príspevky, ktoré za účastníka zaplatil zamestnávateľ si však nemôžete vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Účastníci, ktorí uzavreli zmluvu do 31.12.2013 (majú dávkový plán)

Účastník, ktorý uzavrel zmluvu pred januárom 2014 dostáva vyplácaný doplnkový alebo výsluhový starobný dôchodok, jednorazové vyrovnanie alebo odstupné, ktoré sa vypláca účastníkovi v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku.

Podmienkou na vyplatenie doplnkového starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku alebo účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom. Obdobie musí byť 10 alebo viac rokov (pri výsluhovom 5) a vek účastníka min. 55 rokov (pri výsluhovom 40 rokov).

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom 2. alebo 3. piliera, neváhajte ma kontaktovať.