Ako poisťovne pristupujú k plneniu pri diagnóze COVID-19

Poistné plnenie pri diagnóze COVID-19

V posledných dňoch sa nás často pýtate na nárok na poistné plnenie pri diagnóze COVID-19. Pri ochorení covid-19 ste na PN, prípadne ste hospitalizovaný v nemocnici a vo výnimočných prípadoch sa choroba dostane do kritického stavu a môže dôjsť k úmrtiu. Nárok na plnenie máte vtedy, ak svo Vašej zmluve rizikového poistenia dojednané nasledovné pripoistenia:

  • hospitalizácia
  • práceneschopnosť (PN)
  • závažné (kritické) choroby
  • smrť

Oslovili sme viaceré poisťovne s otázkou ako pristupujú k plneniu za predpokladu diagnózy COVID-19 pri vyššie uvedených pripoisteniach. Poisťovňa Wüstenrot má pri starších zmluvách medzi výlukami aj pandémiu a epidémiu. Poisťovňa však v máji 2020 vydala verejný prísľub, podľa ktorého plní hospitalizáciu, PN-ku aj úmrtie z dôvodu Covid-19. Všetky nové zmluvy životného poistenia Wüstenrot poisťovne už uvedenú výluku neobsahujú.

Poistenie pre prípad hospitalizácie

Ak ste hospitalizovaný minimálne na 24 hodín, tak máte nárok na poistné plnenie za každý deň liečby v nemocnici. Informáciu sme overili v poisťovniach: Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálna, Kooperativa, NN, Metlife, Uniqa, Wüstenrot, YOUPLUS.

Podotýkam, že Vaše poistenie sa musí vzťahovať aj na hospitalizáciu chorobou. Niektoré pripoistenia totiž plnia len hospitalizáciu úrazom. Túto skutočnosť si vo svojej poistke preverte.

Poistenie v prípade práceneschopnosti (PN)

Všetky vyššie uvedené poisťovne podľa overených informácií plnia aj PN v dôsledku diagnózy U07.1 – teda potvrdená infekcia COVID-19.

PN však môže nastať aj z dôvodu karantény, teda pri podozrení na infekciu COVID-19 (diagnóza U07.2). V takom prípade však poisťovne plniť nebudú. Infekcia na COVID-19 už musíte mať potvrdenú. Navyše PN plnia poisťovne najčastejšie od 15-teho resp. 29-teho dňa a karanténa býva zväčša len 14 dní. Počas tých 14 dní zväčša dôjde k ne/potvrdeniu tejto diagnózy a k plneniu by v prípade diagnózy U07.2 aj tak pravdepodobne nedošlo.

pozn.: niektoré poisťovne plnia PN spätne od 1. dňa a iné nie. Takisto si to skontrolujte vo Vašej poistnej zmluve. Poisťovňa poskytne plnenie len za predpokladu, že PN bude trvať dlhšie než je vyššie uvedený počet dní (15 resp. 28 alebo 29).

Poistenie pre prípad závažných (kritických ochorení)

Ak infekcia dôjde do stavu terminálneho ochorenia prípadne do stavu zlyhávania pľúc, tak táto diagnóza býva krytá aj v rámci závažných chorôb v poisťovniach: Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Metlife, NN, Uniqa, Wüstenrot (nové zmluvy), YOUPLUS.

Staršie zmluvy Wüstenrot poisťovne, Kooperativa a Komunálna poisťovňa v zozname závažných chorôb nemajú zlyhávanie pľúc ani terminálne pľúcne ochorenie.

Poistenie pre prípad smrti

Poistné plnenie je v prípade smrti vám budú plniť riadne v každej poisťovni, vrátane starších zmlúv Wüstenrot poisťovne.

Nahlásenie poistnej udalosti

Nezabúdajte na to, že pre nahlásenie poistnej udalosti v prípade potvrdenia ochorenia koronavírusom potrebujete mať lekárske správy s potvrdením PN a v prípade hospitalizácie aj prepúšťaciu správu. Vo väčšine poisťovní máte možnosť poistnú udalosť nahlásiť online prípadne cez Vášho finančného sprostredkovateľa.

Čo ak nemám poistnú zmluvu a chcem byt poistený na PN, hospitalizáciu, závažné choroby či smrť?

Ak si uvedené riziká spíšete len teraz, tak nezabúdajte, že pri uzavretí poistnej zmluvy máte v prípade PN a hospitalizácie čakaciu dobu (najčastejšie 3 mesiace). Poisťovňa teda neposkytne plnenie za choroby vzniknuté do 3 mesiacov od podpisu zmluvy a na poistné plnenie pri diagnóze COVID-19 teda nemáte nárok. Čakacia doba v prípade závažných chorôb býva až 6 mesiacov. Čakaciu dobu môžete preniesť z pôvodnej zmluvy na novú, avšak toto riziko musíte mať kryté aj tam.

Všetkým Vám prajem, aby ste túto nie ľahkú dobu zvládli bez väčšej ujmy, či už zdravotnej alebo finančnej. V prípade otázok či doplňujúcich informácii ma neváhajte kontaktovať. Som k dispozícii mailom aj telefonicky.

Na záver

V poslednom čase sa šírila dezinformácia o odmietaní životných poistiek pre zaočkovaných. Všetky poisťovne, ktoré nám odpovedali, sa stopercentne zhodli v tom, že ani zaočkovaní, ani nezaočkovaní nebudú mať žiadne sankcie a ani výhody. Pri vstupe do poistenia prebieha v oboch skupinách klasický proces oceňovania rizika. Viac o tom sa dočítate v článku od našej kolegyne.