Vytopil som suseda! Vytopil ma sused!

Vodovodné škody sú najčastejšou poistnou udalosťou, ktorú riešia poisťovne v našich bytových domoch. V tomto článku sa dozviete viac o tom, ako postupovať ak sa Vám niečo obdobné prihodí, ako bude postupovať poisťovňa a čo robiť v prípade, že niektorá zo strán (škodca – poškodený) nemá poistený byt.

Poisťovňa bude postupovať na základe toho či:

 • vznikla škoda Vaším pričinením (nezastavený kohútik, nesprávna montáž zariadenia …), alebo bez Vášho pričinenia (prasknuté potrubie, puknutý radiátor, pokazená práčka …)
 • bol vytopený Váš byt, alebo vy ste ten, kto vytopil suseda
 • máte poistenie obaja, alebo len vinník, len poškodený, prípadne nikto z vás
 • Vaša poistka obsahuje aj poistenie:
  • nehnuteľnosti
  • domácnosti
  • občianskej zodpovednosti za škodu
  • zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti.

Poistený je vinník aj poškodený

Ak ste obaja poistení, tak každý nahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni. Vinník nahlási poistnú udalosť z poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu a poškodený nahlási poistnú udalosť z poistenia majetku. Hlásenie poistnej udalosti je možné urobiť telefonicky na kontaktnej linke Vašej poisťovne a v niektorých poisťovniach aj online. Následne sa zastaví na obhliadku likvidátor z poisťovne a určí výšku škody a predbežnú príčinu poistnej udalosti. Poisťovňa poškodeného vyplní poškodenému náhradu škody a bude si regresne žiadať náhradu vyplateného poistného plnenia od vinníka. Za vinníka túto škodu uhradí jeho poisťovňa z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré býva súčasťou poistenia bytu vinníka. Poisťovne si teda uvedené nároky vyriešia medzi sebou.

Poistený je len poškodený

Ak má poistenie len ten komu vznikla škoda, tak po obhliadke poistenej nehnuteľnosti poisťovňa uhradí vzniknuté škody na nimi poistenom majetku poškodeného. Avšak následne si bude regresným nárokom žiadať náhradu tejto škody od skutočného vinníka. Ak on poistením nedisponuje, tak bude musieť siahnuť do vlastného vrecka a uhradiť škodu poisťovni poškodeného. Ak vinník poisťovni neuhradí spôsobenú škodu, tak poisťovňa použije všetky zákonné prostriedky na uplatnenie svojho nároku, vrátane postúpenia svojej pohľadávky exekútorovi.

Poistený je len vinník

Ak ste vytopili suseda a poistenie máte len vy, tak náhrada škody vám vyplatí poisťovňa z Vášho poistenia „zodpovednosti za škodu“. Toto poistenie býva obvyklou súčasťou poistenia bytov. V takom prípade by mal škodu vyčísliť Váš poškodený sused. Následne si voči Vám uplatní nárok na náhradu škody, ktorý predložíte svojej poisťovni. Tá po obhliadke poškodeného majetku uhradí vzniknutú škodu poškodenému. Ak už došlo k oprave, tak musíte poisťovni preukázať vzniknuté náklady na opravu – faktúry, bločky.

Došlo k vytopeniu a nik nemá poistený byt

V takom prípade ste sa dostali do nezávideniahodnej situácie, avšak stále ešte bliká nádej na preplatenie škôd. Zachrániť Vás môže správca bytového domu. V niektorých prípadoch bytové družstvo poistí celý bytový dom. V rámci tohto poistenia sa dojednaná aj tzv. „krížová zodpovednosť vlastníkov bytov“. Toto pripoistenie rieši práve také situácie, keď vlastníci bytovky si ;škodu medzi sebou. Riziko spočíva v tom, že správca bytového domu nemá povinnosť takéto poistenie uzatvoriť. Ak ho aj má, tak nemusí obsahovať poistenie krížovej zodpovednosti. Navyše takéto poistky bývajú staršie a výška krytia nemusí byť dostatočná.

Ak si nechcete poistiť svoj byt, tak si určite dohodnite stretnutie so zástupcom bytového družstva a presvedčte ho, aby poistil celý bytový dom na aktuálne poistné sumy a vrátane poistenia krížovej zodpovednosti (prípadne nech upraví existujúce poistenie na primeranú výšku a rozsah). Následne obehnite všetkých vlastníkov bytov vo Vašej bytovke, aby ste zorganizovali stretnutie vlastníkov bytov, na ktorom si odsúhlasíte uzatvorenie poistnej zmluvy Vášho bytového domu. Držím palce!

Pokiaľ nie je poistený ani vinník, ani poškodený a ani bytový dom, tak škodu uhradí podľa občianskeho zákonníka poškodený. Môže tak urobiť finančnou náhradou vzniknutej škody alebo na vlastné náklady zriadiť opravu poškodeného majetku. Ak sa vinník k riešeniu vzniknutej situácie postaví pasívne, prípadne odmietne svoju zodpovednosť za spôsobenú škodu, tak poškodeného čakajú nepríjemné chvíle na súdoch a naštrbené susedské vzťahy. Nepodceňujte teda poistenie bytu, stovka ročne za poistenie naozaj nie je veľa.

Čo ak vytopil suseda môj podnájomník?

Ak byt prenajímate, tak dbajte aj na dopoistenie zodpovednosti za škody spôsobené podnájomníkom. Niektoré poisťovne totiž kryjú aj škody, ktoré spôsobí Váš podnájomník tretím osobám (napr. vytopí suseda). Dokonca v niektorých produktoch sa dajú poistiť aj škody, ktoré spôsobí podnájomník na vašom prenajímanom byte (napr. vytopí Vás). V prípade, že byt dávate do prenájmu, vyberte produkt, v ktorom máte kryté aj škody spôsobené podnájomníkom, či už na Vašom majetku, alebo na majetku Vašich susedov. Viac o tom ako poistiť prenajímaný byt sa dočítate v tomto mojom článku.

Záver

Poistenie Vášho bytu málokedy stojí oveľa viac ako jednu stovku ročne (závisí od trhovej cenovky na Vašom byte). Tento náklad sa Vám vždy oplatí vynaložiť. Dbajte však aj na to, aby Vaše poistenie malo primeraný rozsah a obsahovalo okrem poistenia nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti, poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a aj poistenie občianskej zodpovednosti za škodu.

V niektorých prípadoch sa stane, že poisťovňa nevyplatí náhradu škody (alebo vyplatí len jej časť) aj keď je byt poistený. Najčastejšie príčiny takého nepopulárneho rozhodnutia poisťovne rozoberám v mojom ďalšom článku. (pridať link na mám vytopený byt)