Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

Zvyšovanie úrokov je téma posledných mesiacov. V médiách sa spomínali jednotlivé návrhy. Prvotná pomoc mala byť smerovaná znížením úroku o 3% (banka + štát). Následne sa sľubovala pomoc pre všetkých, ktorým sa v priebehu roka 2023 zvýšil úrok a zároveň splátka. Výsledným návrhom zákona je pomoc len pre tých ľudí, ktorí od získania úveru na bývanie ho nikdy nerefinancovali. Týmto krokom sa zúžil okruh pomoci na menší počet ľudí, pre ktorých je to vhodné a vedia to aj využiť. Ochrana osobných údajov je dôvodom zúženia pomoci. 

Klienti bánk, ktorým končila fixácia a preniesli si úver do inej banky, čím mysleli dopredu a nenechávali nič na náhodu, stratili týmto krokom nárok na pomoc od štátu. 

Aktuálne znenie zákona je vo viacerých otázkach nejasné. Článok aktualizujeme hneď po získaní doplňujúcich informácií. 

Štátna pomoc – základné parametre

– Zvýhodnenie platí len pre úvery, ktoré neboli v minulosti refinancované, čiže tie, ktorých účelom je: kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti.

– Pod refixáciou sa rozumie aj prehodnotenie sadzby, t.j. začala plynúť nová doba fixácie úrokovej sadzby

– štátna pomoc a jej uplatnenie je bez ohľadu na vek klienta a výšku úveru,

– na financovanej nehnuteľnosti musíte mať zriadený trvalý pobyt (prípadne čestné vyhlásenie o trvalom pobyte) 

– nehnuteľnosť nemôžete prenajímať

Viacero klientov si však refinancovalo hypotéku v posledných rokoch a nebudú spadať do tejto pomoci, ktorá funguje nasledovne.

Výška príspevku je 75 % z rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a pôvodnou splátkou pred navýšením, najviac v sume 150 eur mesačne. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca príspevok mesačne pozadu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho pokalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. Úrad poukazuje príspevokoprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ktorú oprávnená osoba uviedla v žiadosti. Spätne za rok 2023 štát vyplatí pomoc formou daňového bonusu.

Výška príspevku sa bude každý rok meniť podľa zdrojov v štátnom rozpočte vyčlenených na tento účel!!!

Platí, že v prípade, ak je na úvere dlžník sám (1 žiadateľ), posudzuje sa hranica 1,6-násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve za rok 2022 (2086 €), avšak ak sú na úvere 2 žiadatelia (spoludlžníci) táto hranica sa zdvojnásobuje na hranicu 4172 €.

Nárok na bonus ma len hlavný dlžník. Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nevznikádaňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere nabývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky a na daňový bonus nezaplatené úroky.

O sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zozmluvy o úvere na bývanie, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu  daňový bonus uplatňuje.

Ak chcete, aby vám zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania dane vyplatil daňový bonus na zaplatené úroky alebo mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, musíte mu do 15. februára 2024 odovzdať vyplnenú žiadosť o ročné zúčtovanie.

A k žiadosti musíte v tejto lehote priložiť potvrdenie o úvere z banky.

Banka je pritom povinná na požiadanie dlžníkovi vydať a doručiť potvrdenie v lehote DO 30 KALENDÁRNYCH DNÍ odo dňa podania žiadosti dlžníkom.

Žiadosť o príspevok obsahuje:

Meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je pridelené, oprávnenej osoby a spoludlžníka, adresu pobytu oprávnenej osoby, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky vSlovenskej republike, na ktorú má byť príspevok poukazovaný, a číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sažiada o príspevok. Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok. Žiadosť o poskytnutie príspevku bude k dispozícií na stránke úradu práce sociálnej veci a rodiny od 2.1.2024.

Výhody: 

 • Preplatenie 75% nákladov zvýšených úrokov max 150 eur najviac 1800 eur/rok

Nevýhody: 

 • Konkurenčný boj bánk môže zaniknúť
 • Banky neponúkajú úpravu aktuálneho úroku nakoľko argumentujú pomocou štátu
 • Uplatnenie je možné iba na nerefinancované úvery z minulosti
 • Môže nastať zvyšovanie úrokových sadzieb
 • Slovák pracujúci v zahraničí nevie túto pomoc využiť
 • Nejasnosti sú pri výpočte príjmu za rok 2022 pre SZCO, ženy na materskej, ľudí bez príjmu 
 • Financovanú nehnuteľnosť nemôžete prenajímať
 • Úver nemôže mať omeškania na splátkach
 • Využitie iba na jednom úvere, pomoc teda nespadá pre ľudí, ktorí chceli pomôcť svojím príjmom inej osobe a tá osoba si uplatní túto pomoc skôr.
 • Výška štátnej pomoci sa môže každý rok meniť.
 •  hypotéka musí mať splatnosť min. 5 rokov a max 30 rokov
 •  pomoc sa nevzťahuje na úvery s účelom kúpy pozemku
 •  klienti, ktorí si menili úrok na existujúcej hypotéke z iného dôvodu nemajú nárok na pomoc

Nejasnosti v zákone o pomoci pri splácaní úveru na bývanie  

 • Má nárok na pomoc spoludlžník (manželka) pracujúci na SR, ak hlavný dlžník (manžel) pracoval v zahraničí?
 • Stratí sa nárok na bonus, ak banka klientovi znížila úrok?
 • Aký príjem konateľa s.r.o. sa ráta do limitu stanoveného štátom, ak banky akceptujú príjem z s.r.o. rôzne (od 10% – 55% z obratov)? 
 • Účel refinancovanie + kúpa/výstavba/rekonštrukcia spadá do tejto pomoci ?

Modelová situácia výhodnosti nového príspevku od štátu.

Výška úveru 126 tis.€ aktuálny úrok 1,29% doba splatnosti 27 rokov

Splátka nižšia o 81 € x 60 (5rokov) mesiacov = 4860 € oproti SLSP.

Zostatok úveru oproti SLSP nižší po 5 rokoch o 1932 €.

ČSOB navýše ponúka bonus za prenos hypotéky vo výške max. 1500 € (3×500 €/splátka úveru), a to platí aj pri refinancovaní na výročie fixácie. V tomto prípade si pôvodná banka neuplatní 1% pokutu za vyplatenie úveru. 

ČSOB: rozdiel v zostatku úveru, ušetrenej sumy na nižšej splátke a bonusu od novej banky 1500 € = 8292 € 

 Využitie pomoci od štátu až do roku 2027: 150 € x 48 mesiacov  = 7200 € 

(pričomvýška príspevku od štátu sa môže každý rok meniť)

Výpočet je za predpokladu zachovania modelovaných úrokových sadzieb, akákoľvek zmena úrokov tieto prepočty zmení!

Akonáhle sa budú znižovať úroky v budúcnosti, dopad to bude mať aj na zníženie pomoci od štátu. Môže sa stať, že pomoc od štátu padne časom do zabudnutia z dôvodu minimálnej výhodnosti a bude výhodnejšie si refinancovať úver do inej banky na nižší úrok ako poberať príspevok na zvýšené úroky. Dôvod je jasný, celková vyššia preplatenosť dotovaných úverov od štátu a pomalé klesanie istiny, čiže zostatku úveru. Prípadné zníženie úroku v budúcnosti na hodnotu 3% môže spôsobiť rozdiel v úspore 10 až 15tisíc pri uvedenej modelácií!

Dôsledky a dopady schváleného zákona na pomoc pri splácaní úverov môžu byť nasledovné.

Zníži sa konkurenčný boj bánk nakoľko banky môžu ponúkať vysoké úroky pri refixáciach a klient ostane v banke z dôvodu, že mu pomohla štátna pomoc. V prípade Európska Centrálna Banka zníži úroky, tak nemusí to mať dopad aj na zníženie úrokov v bankách na SR. Zavedenie bankového odvodu môže spôsobiť zvýšenie poplatkov v bankách, ktoré v konečnom dôsledku zaplatí bežný človek. Jedna z bánk už zvyšuje poplatok za poskytnutie úveru o 33% od 1.1.2024 . Celkové využitie pomoci štátu vie využiť menšie % ľudí ako sa predpokladalo, ale zaplatia to aj ľudia, ktorí úver nesplácajú. Pomôže sa hlavne ľudom, ktorí sa o lepšie podmienky nezaujímali a čakali čo im banka ponúkne pri refixácii úveru. Končí Vám v roku fixácia, zvyšuje sa úrok a neviete či máte nárok na pomoc od štátu? Alebo radi by ste si porovnali výhodnosť štátnej pomoci s prípadným refinancovaním úveru? Radi sa na to s Vami pozrieme.

Aktuálne dôležité doplňujúce informácie

Ak chcete, aby vám zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania dane vyplatil daňový bonus na zaplatené úroky alebo mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, musíte mu do 15. februára 2024 odovzdať vyplnenú žiadosť o ročné zúčtovanie.

A k žiadosti musíte v tejto lehote priložiť potvrdenie o úvere z banky.

Banka je pritom povinná na požiadanie dlžníkovi vydať a doručiť potvrdenie v lehote DO 30 KALENDÁRNYCH DNÍ odo dňa podania žiadosti dlžníkom.

Ak spĺňate podmienky zvýšenia zaplatenej splátky  už za január 2024 (banka vám zvýšila splátky od januára 2024 respektíve ešte skôr), musíte žiadosť o príspevok doručiť na úrad práce do 31. januára 2024!

– úver poskytnutý prvou stavebnou sporiteľňou – nie je nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru 

– Pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru sa budú započítavať do príjmu aj iné dávky, ktoré poskytuje štát – z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, t. j. z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu nehnuteľností a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov, t. j. z príjmov z kapitálového majetku, z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, t. j. z ostatných príjmov nezaradených do príjmov podľa § 5 až § 7 zákona, z príjmov podľa § 51e zákona o dani z príjmov, t. j. z podielov na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku. 

– V prípade refinancovania úveru v tej istej banke musí byť zachované číslo úveru v tomto prípade je nárok na príspevok, ale v prípade refinancovanie v tej istej banke a zmena čísla úveru zaniká nárok na príspevok.

– Ak ide o čisté refinancovanie úveru (z banky do inej banky)  nespĺňate podmienky na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru. V prípade, ak jedným z účelov úveru v novej banke bude nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie a dôjde k zvýšeniu splátky úveru už v tejto novej banke, je možné príspevok na zvýšenú splátku úveru poskytnú.

Financiám sa venujem už 10 rokov. Hlavnou časťou, ktorej sa venujem su úvery, ktoré sú veľmi rozsiahlou no zároveň zaujímavou oblasťou. Vďaka vysokej odbornosti a veľkému počtu úspešne vyriešených úverov, viem splniť sen klientov o vlastnom bývaní, či pomôcť nájsť správne riešenie pri rekonštrukcii alebo výstavbe domu. Veľmi dôležitým faktorom v tejto oblasti sú informácie a kvalitná odbornosť. Nesnažím sa ľuďom len sprostredkovať úver, ale naučiť ich základné informácie, ktoré vedia využiť aj do budúcna. Venujem sa písaniu odborných článkov v tejto oblasti, prednášam  spomínanú tému vrámci vzdelávania a pomáham ako konzultant študentom VŠ pri vyhodnocovaní ich prác a zároveň píšem oponentúry na bakalárske či diplomové práce.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články

Poistenie

Nezabúdajme na poistenie aj do našich hôr

Stanislav Rusnák

Stanislav Rusnák 18.01.2024

Hypotéky

Štátny príspevok pre mladých: Zmeny v roku 2024

Andrej Karpat

Andrej Karpat 09.01.2024

Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

Andrej Karpat

Andrej Karpat 04.01.2024

Hypotéky

Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

Andrej Karpat

Andrej Karpat 08.12.2023

Hypotéky

Financovanie výstavby domu ŠFRB alebo Hypotékou? 

Andrej Karpat

Andrej Karpat 31.10.2023

Hypotéky

Financovanie bývania Stavebnou sporiteľňou

Andrej Karpat

Andrej Karpat 16.08.2023

Hypotéky

Dopady zmeny štátneho príspevku pre mladých

Andrej Karpat

Andrej Karpat 17.07.2023

Hypotéky

Zvýšenie životného minima zníži klientom limit úverov

Andrej Karpat

Andrej Karpat 02.06.2023

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Hypotéky

Blíži sa výročie fixácie, oplatí sa mi refinancovať úver?

Andrej Karpat

Andrej Karpat 16.12.2022